Moje konto Moje konto

Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin obowiązuje wyłącznie konsumentów w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 221 kc. za konsumenta uważa się: osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży 

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów

§ 5 Dane osobowe 

§ 6 Reklamacje 

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Uprawnienia konsumentów do odstąpienia od umowy a uprawnienia konsumentów przysługujące im z tytułu członkostwa w Sieci CaliVita® International

§ 9 Informacje dodatkowe

 

§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady sprzedaży produktów oferowany przez Najlepszesuplementy24.pl, adres siedziby:  3 Warley Drive, Scunthorpe, DN16 1QB., a w szczególności reguluje on:

a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorstwa;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Sprzedaż internetowa: wszelkie transakcje sprzedaży zawierane za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.najlepszesuplementy24.pl;

b) Sprzedaż telefoniczna: wszelkie transakcje sprzedaży zawierane telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem Sprzedawcy;

c) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Najlepszesuplementy24.pl, adres siedziby:  3 Warley Drive, Scunthorpe, DN16 1QB, godziny otwarcia od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku;

d) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

e) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy;

g) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

h) Regulamin Funkcjonowania Sieci CaliVita® International ( dla Konsumentów będących jednocześnie  członkami Klubu CaliVita) – regulamin dostępny pod adresem www.calivita.com.pl/articles/success/rules/, określający ogólne zasady funkcjonowania Sieci CaliVita® International i stanowi on integralną część postanowień niniejszego Regulaminu. Prawa i obowiązki członka Sieci CaliVita® International nie wpływają ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta;

i) Rejestracja – w celu dokonania rejestracji koniecznym jest spełnienie wymogów określonych w punkcie 3.00 Regulamin Funkcjonowania Sieci CaliVita® International, który jest dostępny pod adresem www.calivita.com.pl/articles/success/rules/ (punkt 3.00 Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International dostępny jest zaś pod adresem http://calivita.com.pl/articles/success/rules/200908120944poj__ciecz__onkostwa). Zapisy punktu 3.00 Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International dotyczące wyłącznie innych podmiotów niż Konsumenci, nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży konsumenckiej;

j) Cena – cena, jaką klient serwisu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w serwisie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Serwisie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia;

k) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą sprzedaży oferowanych produktów należy wysyłać na adres e-mail: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres siedziby firmy.

1.4. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu może być wyłącznie Konsument, którego definicja została podana w art. 22 kc („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”).

1.5. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary udostępniane przez sprzedawcę są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.

 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia sprzedaży Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

1. Obowiązki i prawa użytkowników określone w niniejszym regulaminie pozostają bez wpływu na konieczność spełnienia przez Użytkowników serwisu wymogów wskazanych w Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji;

2. Możliwość rejestracji oraz zawierania jakichkolwiek umów z Administratorem możliwe jest dopiero po uzyskaniu członkostwa w Sieci CaliVita® International (Regulamin Sieci CaliVita® International dostępny pod adresem www.calivita.com.pl/articles/success/rules/);

3. Klient, który został członkiem Sieci CaliVita® International i dokonał rejestracji jest uprawniony do składania zamówień na produkty dostępne w ofercie Sprzedawcy w cenach klubowych wskazanych w sklepie. Klient nie zarejestrowany ma możliwość zakupu tylko w cenach detalicznych;

4. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony i są one bezpłatne.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w serwisie Sprzedawcy zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3.3. Usługa Newsletter:

1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1.   Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com  lub też pisemnie na adres siedziby firmy.

2.4.1.2.   Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia;

2.4.2.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z serwisu udostępnianego przez Sprzedawcę.

2.4.4.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

 

 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a)  złożenie zamówienia w systemie serwisu dostępnego pod adresem www.najlepszesuplementy24.pl;

b) złożenie zamówienia telefonicznego;

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów serwisu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system serwisu.  

3.3. W jaki sposób należy złożyć zamówienie:

3.3.1. Zamówienia składane w systemie serwisu dostępnego pod adresem  najlepszesuplementy24.pl. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem. W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na poszczególnych stronach serwisu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego z równoważnym sformułowaniem. Po otrzymaniu przez system Serwisu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzająca przyjęcie zamówienia;

3.3.2.   Złożenie zamówienia telefonicznego. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą, który jest dostępny pod numerami telefonów +48 793 063 010 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora) w godzinach 09:00-17:00.  Podczas składania zamówienia należy podać następujące dane: I. dane odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko oraz pełny adres odbiorcy przesyłki); II. sposób dostawy (kurier DHL lub Poczta Polska); III. sposób płatności (przy odbiorze, przelew, karta płatnicza); IV. dane do faktury (imię i nazwisko, kod członkowski osoby zamawiającej produkty); V. dokładne dane dotyczące zamawianych produktów (ilość i nazwa produktu wraz z wielkością opakowania). Zamówienie uważa się za złożone w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;

3.4. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem, oraz w momencie potwierdzenia jego złożenia.

3.5. Po otrzymaniu przez system Serwisu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

3.6. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.7. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.7.1. W przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiającego uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, Sprzedawca ma prawo nie przystąpić do realizacji zamówienia, po uprzedniej próbie skontaktowania się z Zamawiającym.

3.8. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3.9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi klienta Serwisu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.

3.11. Informacje handlowe zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

 

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Serwisie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej - płatności za pobraniem

b) bezgotówkowej :

1. płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz kod członkowski (dla członków klubu CaliVita). Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji przelewu: e-mailem: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com, zamówienie zostanie bezzwłocznie realizowane;

2. płatność za pośrednictwem przelewu bankowego realizowanego przez firmę BM. Płatności można dokonać wybierając z listy bank Zamawiającego, logując się do serwisu banku i potwierdzając dokonanie przelewu.  Po otrzymaniu potwierdzenia z firmy BM o prawidłowej autoryzacji transakcji, zamówienie zostaje bezzwłocznie realizowane;

3. płatność za pośrednictwem karty płatniczej, realizowanej przez firmę BM. Płatności można dokonać dowolną kartą organizacji VISA lub MasterCard, która umożliwia dokonywanie płatności bez fizycznego użycia karty (informację o możliwości dokonania takiej płatności Klient otrzymuje w swoim banku). Po otrzymaniu potwierdzenia z firmy eCard o prawidłowej autoryzacji transakcji, zamówienie zostaje bezzwłocznie realizowane.

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Dostawa

4.2.1. Zamówienia złożone  przez klientów Serwisu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 5 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Przesyłki poza terytorium Polski będą realizowane po zaksięgowaniu płatności Klienta na koncie Sprzedawcy.

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.5 Regulaminu.

4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: Poczta Polska S.A. bądź DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o.

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej  prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

4.3.5. Kurier DHL doręcza paczki za pobraniem do kwoty 6500,00 zł, powyżej tej kwoty możliwy jest tylko odbiór osobisty w terminalu DHL.

4.3.6. W przypadku nie odebrania towaru przez klienta, sprzedawca zastrzega możliwość skontaktowania się z klientem z żądaniem odebrania towaru. W przypadku odmowy odebrania Towaru przez Klienta, Sprzedawca zastrzega możliwość żądania zwrotu kwoty jaką poniósł on w związku z próbą dostarczenia przesyłki.

 

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Serwis Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Najlepszesuplementy24.pl, adres siedziby:  3 Warley Drive, Scunthorpe, DN16 1QB, adres e-mail: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com, numer telefonu: +47 793 063 010 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora), godziny otwarcia od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych bądź też mailowo na adres: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com

 

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Najlepszesuplementy24.pl, adres siedziby:  3 Warley Drive, Scunthorpe, DN16 1QB

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres   najlepszesuplementy24.pl@gmail.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak numer członkowski (dla członków klubu CaliVita), numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni;

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób;

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę (formularz dostępny jest pod adresem  http://najlepszesuplementy24.pl).

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego należy składać na adres mailowy: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com bądź listownie na adres: Najlepszesuplementy24.pl, adres siedziby:  3 Warley Drive, Scunthorpe, DN16 1QB.

6.2.2. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Najlepszesuplementy24.pl, adres siedziby:  3 Warley Drive, Scunthorpe, DN16 1QB  lub mailowo na adres: najlepszesuplementy24.pl@gmail.com

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

8. Uprawnienia konsumentów do odstąpienia od umowy a uprawnienia konsumentów przysługujące im z tytułu członkostwa w Sieci CaliVita® International.

8.1. Do wskazanych w Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International uprawnień (Triple Line Bonus Plus, Progresywny System Wynagrodzeń, Warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Seminarium Sukcesu i innych wprowadzonych w czasie trwania członkostwa Konsumenta w Sieci CaliVita® International, o których mowa w pkt. 10.00 Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita International) nie wliczają się produkty, co do których Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, bądź produkty, co do których postępowanie reklamacyjne doprowadziło do odstąpienia od umowy.

8.2. Konsumenci zaopatrujący się w produkty Sieci CaliVita® International w celach związanych z ich działalnością gospodarczą bądź zawodową tracą uprawnienia wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

8.3. W każdym przypadku, w sytuacji gdy Klient dokonujący zamówienia oświadcza, że w danej transakcji występuje jako Konsument, Sprzedawca ma prawo zweryfikować prawdziwość tego oświadczenia. W każdym przypadku uznanie danego Uczestnika za Konsumenta ma miejsce po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności danej transakcji oraz wcześniejszej historii zamówień.

8.4. CaliVita® International dla swoich Uczestników będących Konsumentami umożliwiła korzystanie z Rabatów konsumenckich, których stosowanie i warunki zostały wskazane w Regulaminie  Funkcjonowania Sieci CaliVita® International (punkt 8.00 Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita®  International dostępnym pod adresem www.calivita.com.pl/articles/success/rules/200908120948rabatykonsumenckie/

 

§ 9 Informacje dodatkowe

9.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta z serwisu dostępnego pod adresem www.najlepszesuplementy24.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

9.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

9.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej

9.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

9.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

9.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

9.2. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

9.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

9.2.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy;  

9.2.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

9.3.2.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.5. Zmiany w regulaminie:

9.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej u internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających z serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

9.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 9.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.